Penyucian

10 Jenis Zakat Harta Yang Mesti Diketahui

jenis zakat hartaTerdapat 10 jenis zakat harta yang mesti diketahui dan difahami oleh setiap orang Islam.

Selain bulan Ramadhan yang paling digalakkan untuk mengeluarkan zakat harta, bulan Disember merupakan antara bulan yang menjadi pilihan orang ramai dan syarikat-syarikat perniagaan untuk melakukan perkara yang sama.

Ini kerana, ramai yang tidak mahu terlepas mendapatkan resit yang sah agar dapat menuntut rebat cukai yang akan ditaksirkan pada tahun hadapan.

Untuk individu, bayaran zakat yang dikeluarkan dapat digunakan untuk menuntut rebat cukai pendapatan, manakala bagi syarikat-syarikat perniagaan untuk mengurangkan cukai korporat yang dikenakan.

Walaubagaimanapun, janganlah pula berniat mengeluarkan zakat sekadar untuk mendapatkan rebat cukai, sebaliknya mestilah atas niat ikhlas menunaikan kewajipan yang dituntut Islam.

Orang Islam wajib mengeluarkan dua jenis zakat setiap tahun, iaitu zakat fitrah dan zakat harta.

Serba-sedikit penerangan berkenaan zakat fitrah boleh dibaca di sini: Kadar Zakat Fitrah

Untuk artikel ini, saya akan memberikan penerangan ringkas berkenaan zakat harta sahaja.

Syarat-syarat wajib zakat harta

Selain syarat-syarat khas bagi setiap jenis zakat harta, syarat-syarat wajib yang umum adalah:

Syarat wajib zakat #1 – Islam

Zakat harta diwajibkan ke atas orang Islam dan harta orang Islam sahaja.

Contohnya, sekiranya sesuatu perniagaan dikongsi bersama orang bukan Islam, maka bahagian yang diambil kira untuk pengiraan zakat adalah bahagian orang Islam sahaja (peratusan ekuiti/syer/bahagian yang dipegang orang Islam)

Syarat wajib zakat #2 – Merdeka

Zakat hanya wajib ke atas orang yang merdeka, bukan hamba.

Kini, perhambaan sudah tiada, maka semua orang wajib berzakat.

Syarat wajib zakat #3 – Sempurna milik

Harta yang dimiliki adalah sempurna milik iaitu mempunyai kekuasaan penuh ke atasnya, bukan hutang dan tidak bersangkutan dengan orang lain.

Pemilik boleh melakukan apa-apa sahaja ke atas harta tersebut dan mendapatkan manfaat daripadanya.

Syarat wajib zakat #4 – Cukup nisab

Nisab adalah kadar jumlah harta minimum yang diwajibkan zakat, iaitu bersamaan 85 gram emas.

Nilainya dalam RM bergantung kepada harga emas semasa dan ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri masing-masing.

Syarat wajib zakat #5 – Cukup haul

Haul adalah tempoh harta dimiliki, iaitu perlu genap setahun Hijrah (354 hari), bukan setahun Masihi.

Sebab itulah digalakkan mengeluarkan zakat harta pada bulan Ramadhan supaya tidak terlupa dan mudah untuk membuat kiraan setahun Hijrah.

Kadar Zakat Harta

Kadar zakat harta adalah 2.5% daripada jumlah yang diwajibkan atau layak dizakatkan jika dikira haul setahun Hijrah.

Tetapi, jika haul dikira setahun Masihi, kadar yang disarankan oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah 2.577%

Jenis-jenis zakat Harta

Zakat harta termasuklah zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat KWSP, zakat saham, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat ternakan dan zakat takaful.

Jenis zakat harta #1 – Zakat pendapatan

Zakat pendapatan dikenakan ke atas jumlah pendapatan yang diperoleh termasuklah hasil gaji, emolumen, bonus, dividen, hasil sewa, hibdah, pampasan, gratuiti pencen dan lain-lain lagi hasil yang bersumberkan pekerjaan atau perkhidmatan sebagai ahli profesional.

Pengiraan zakat pendapatan: Boleh dikira melalui dua kaedah, iaitu kaedah pendapatan penuh atau dengan pelepasan/tolakan perbelanjaan-perbelanjaan asas.

Saya dah hurai dengan panjang-lebar tentang kiraan zakat pendapatan di sini: 2 Kaedah Pengiraan Zakat Pendapatan

Jenis zakat harta #2 – Zakat wang simpanan

Zakat ini dikenakan ke atas jumlah wang simpanan yang disimpan dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, ASB serta lain-lain bentuk simpanan di bank atau mana-mana institusi kewangan.

Pengiraan zakat wang simpanan: Kiraannya adalah mengikut dua situasi utama iaitu jika simpanan tetap sepanjang tahun atau simpanan bergerak keluar-masuk.

Untuk simpanan yang tetap sepanjang tempoh haul/setahun dan melebihi kadar nisab, maka jumlah zakat yang dikenakan adalah atas jumlah baki simpanan pada hujung haul tersebut.

 • zakat = baki simpanan pada hujung haul x 2.5%

Jika simpanan bergerak keluar masuk sepanjang tempoh haul, maka jumlah zakat wang simpanan dikira atas nilai baki terendah dalam tempoh haul tersebut, dengan syarat baki terendah tersebut adalah melebihi kadar nisab.

 • zakat = baki terendah dalam tempoh haul (mesti melebihi nisab) x 2.5%

Sekiranya mempunyai lebih daripada satu akaun simpanan, maka pengiraan zakat wang simpanan perlulah dilakukan ke atas jumlah bagi setiap akaun, samaada tetap atau baki terendah.

Jenis zakat harta #3 – Zakat perniagaan

pengiraan zakat perniagaanMengikut definisi Lembaga Zakat Selangor, zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan.

Zakat ini dikenakan ke atas semua bentuk perniagaan sama ada persendirian, perkongsian, syarikat, koperasi, perniagaan saham dan sebagainya.

Pengiraan zakat perniagaan: Sepertimana yang dinyatakan pada awal artikel ini, zakat perniagaan hanya dikenakan ke atas aset dan hasil daripada harta orang Islam sahaja.

Oleh itu, jika sesuatu perniagaan dikongsi atau dipunya milik oleh orang Islam dan orang bukan Islam, maka zakat perniagaan hanya dikira ke atas jumlah yang dipegang oleh orang Islam, lazimnya dalam bentuk peratusan ekuiti.

Sebagai contoh, secara mudahnya, andaikan jumlah aset dan hasil dari sebuah perniagaan yang dikongsi oleh orang Islam (60%) dan bukan Islam (40%) adalah RM 100,000 dalam rempoh haul, maka jumlah yang dikira untuk zakat perniagaan adalah RM 60,000 sahaja.

Pengiraan zakat perniagaan adalah sedikit sukar untuk saya terangkan di sini.

Secara umumnya, pengiraan zakat perniagaan boleh dilakukan menggunakan tiga kaedah; modal kerja (work capital), model berkembang (growth model) dan untung-rugi.

Kaedah modal bekerja dikira berdasarkan aset semasa bersih, kaedah model berkembang dikira berdasarkan jumlah ekuiti perniagaan dan keuntungan, manakala kaedah untung-rugi hanya mengambil kira hasil/perolehan dan kos/belanja.

Dalam pengiraan zakat perniagaan, ada elemen pelarasan yang perlu dibuat melibatkan aset perniagaan yang tidak dikenakan zakat seperti stok bahan mentah, hasil yang telah dizakatkan, hutang, pajakan, jangkaan bayaran dividen dan dana kebajikan.

Boleh rujuk di sini atau di sini untuk penerangan lanjut berkenaan zakat perniagaan.

Jenis zakat harta #4 – Zakat KWSP

Zakat KWSP perlu dikeluarkan jika melakukan pengeluaran wang daripada akaun KWSP yang mana jumlah yang dikeluarkan tersebut adalah melebihi nilai nisab zakat.

Pengeluaran KWSP boleh dilakukan selepas mencapai umur minimum yang ditetapkan atau mengikut permohonan penyimpan sepertimana syarat –syarat dibawah pelbagai Skim Pengeluaran KWSP.

Zakat KWSP perlu dilakukan sebaik sahaja wang tersebut dikeluarkan daripada akaun KWSP tanpa perlu menunggu tempoh haul setahun.

Selepas pengeluaran KWSP dilakukan, wang tersebut telah memenuhi syarat sempurna milik, maka sebab itulah perlu dikeluarkan terus zakat tanpa menunggu tempoh haul.

Sekiranya wang yang dikeluarkan itu tidak diguna dan disimpan sahaja selama setahun haul, maka zakat wang simpanan pula akan dikenakan.

Jika diniagakan, maka zakat perniagaan pula akan dikenakan.

Pengiraan zakat KWSP: Mudah sahaja, iaitu zakat = 2.5% x jumlah pengeluaran yang diluluskan (yang melebihi nilai nisab)

Jenis zakat harta #5 – Zakat saham

Zakat saham dikenakan ke atas pegangan ekuiti yang diperoleh melalui pasaran modal (saham, unit amanah, ETF, REIT, dana indeks, bon, sukuk, derivatif & produk berstruktur) dan juga ke atas syarikat persendirian dan koperasi.

Pengiraan zakat saham: Pengiraannya adalah berbeza bagi ketiga-tiga situasi berikut; ekuiti dipegang sepanjang tahun, ekuiti dijual-beli dan ekuiti syarikat persendirian/koperasi.

Bagi ekuiti dipegang sepanjang tahun, jumlah zakat saham dikira ke atas nilai ekuiti pada hujung haul (nilainya perlu melebihi nisab zakat)

 • zakat = bil. unit/lot x harga seunit/lot x 2.5%

Bagi ekuiti yang dijual beli, zakat saham dikira ke atas jumlah keuntungan yang diperoleh bagi setiap transaksi (nilai jual – modal)

 • zakat = jumlah keuntungan setiap transaksi x 2.5%

Bagi ekuiti syarikat persendirian dan koperasi, zakat saham tidak perlu dikeluarkan jika zakat perniagaan telah dikeluarkan.

Tetapi, jika zakat perniagaan tidak dikeluarkan, maka pemegang ekuiti perlu mengeluarkan zakat saham berdasarkan pegangan ekuiti masing-masing.

 • zakat = jumlah zakat perniagaan patut dikeluarkan x pegangan ekuiti x 2.5%

Jenis zakat harta #6 – Zakat emas

Zakat emas dikeluarkan ke atas emas fizikal (barang kemas, bar emas, syiling emas), emas bukan fizikal (akaun pelaburan emas) dan juga emas dalam gadaian.

Zakat emas dikenakan jika jumlah yang disimpan/dimiliki/digadai adalah melebihi 85 gram.

Pengiraan zakat emas: Kiraannya berbeza bagi empat situasi yang berikut; emas perhiasan, emas bukan perhiasan, emas bercagar dan akaun pelaburan emas.

Emas perhiasan adalah emas yang digunakan atau dipakai sebagai perhiasan sama ada sekali-sekala atau berterusan, dan jumlah zakat dikira ke atas harga semasa berat emas tolak nilai ‘uruf (nilai pemakaian emas masyarakat setempat; mengikut ketetapan Majlis Agama Negeri)

 • zakat = (berat emas – ‘uruf) x harga emas semasa x 2.5%

Emas bukan perhiasan adalah emas yang disimpan sahaja seperti barang kemas yang tidak dipakai, bar, jongkong dan syiling emas; zakat emas ini dikira berdasarkan harga semasa berat emas tersebut sahaja (tiada nilai ‘uruf)

 • zakat = berat emas x harga emas semasa x 2.5%

Emas bercagar adalah emas yang digadai dan masih dianggap sempurna milik; zakat emas ini dikira berdasarkan harga semasa berat emas tersebut tolak nilai pinjaman dan upah simpan.

 • zakat = (berat emas x harga emas semasa – nilai pinjaman – upah simpan) x 2.5%

Zakat bagi akaun pelaburan emas hanya diwajibkan ke atas akaun pelaburan patuh syariah dan tidak patuh syariah yang melibatkan proses pindah milik sahaja.

Jika terlibat dalam jual-beli atau perniagaan emas dan telah mengeluarkan zakat perniagaan ke atas perniagaan tersebut, maka zakat emas tidak perlu dikeluarkan lagi.

Jenis zakat harta #7 – Zakat perak

Zakat perak dikira ke atas logam perak yang dimiliki sama ada dalam bentuk jongkong, bar, syiling/matawang, perkakas, barang perhiasan dan barang kemas perak.

Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau bersamaan 595 gram perak.

Pengiraan zakat perak: Tidak seperti zakat emas yang membahagikan kaedah pengiraan mengikut situasi-situasi berbeza, zakat perak cuma dikira berdasarkan satu kaedah sahaja tak kira sama ada perak tersebut digunakan sebagai perhiasan, disimpan atau dicagarkan.

Zakat perak dikira berdasarkan harga semasa logam perak yang dimiliki (jumlah zakat perak = berat perak x harga semasa x 2.5%)

Jenis zakat harta #8 – Zakat pertanian

jenis zakat hartaZakat pertanian melibatkan hasil tanaman jenis bijirin yang merupakan makanan asasi yang mengenyangkan dan boleh disimpan dalam tempoh lama seperti padi, kurma, jagung dan gandum.

Hasil tanaman tersebut hendaklah yang ditanam oleh manusia.

Nisab zakat pertanian adalah cukup atau melebihi sukatan 5 Ausuk bersamaan 363 gantang Malaysia atau 907 kg.

Hasil tanaman yang bukan makanan asasi seperti kelapa, kelapa sawit, getah, lada hitam, tebu, koko dan lain-lain buah-buahan tidak dikenakan zakat pertanian, sebaliknya perlu dikeluarkan zakat perniagaan jika hasil tanaman tersebut diniagakan.

Pengiraan zakat pertanian: Kadar zakat pertanian dikira secara berbeza mengikut kaedah penghasilan atau siraman atau pengairannya.

Jika penghasilan/siraman/pengairan dilakukan manusia atau binatang ternakan atau menggunakan teknologi moden, maka kadar zakat pertanian adalah 5% atau 1/20

Jika penghasilan/siraman/pengairan menggunakan kaedah semulajadi seperti aliran sungai, parit atau hujan, maka kadar zakat pertanian adalah 10% atau 1/10

Jika menggunakan kedua-dua kaedah, maka kadar zakat pertanian adalah 7.5%

Jenis zakat harta #9 – Zakat ternakan

Zakat ternakan dikeluarkan daripada hasil ternakan binatang-binatang yang dijadikan ternakan seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta.

Binatang-binatang ini adalah yang diternak untuk mendapatkan hasil sama ada dijual hidup, dagingnya atau hasilnya (contohnya susu), bukan digunakan untuk melakukan kerja seperti membajak sawah dan mengangkut barang.

Pengiraan zakat ternakan: Kadar zakat ternakan bergantung kepada jenis binatang, jantina dan bilangan.

Untuk lebih maklumat berkenaan kadar zakat ternakan, boleh rujuk di sini: http://zakat.com.my/info-zakat/zakat-ternakan

Jenis zakat harta #10 – Zakat takaful

Produk takaful boleh dianggap sebagai salah satu bentuk simpanan atau pelaburan yang mempunyai unsur zakawi, maka zakat perlu dikeluarkan jika memenuhi syarat-syaratnya.

Secara mudah, zakat takaful dikenakan ke atas:

 • nilai simpanan/pelaburan yang boleh dikeluarkan (cash value)
 • pulangan tunai selepas polisi matang
 • pampasan takaful (selepas ditolak hutang)
 • pulangan tunai dari dana/tabung tabarru’ (jika ada)

Untuk memahami berkenaan zakat takaful, boleh baca di sini: http://www.zakatselangor.com.my/jenis-jenis-zakat/zakat-harta/zakat-takaful/

Penutup

Umat Islam digalakkan mengembangkan harta yang ada supaya dapat mengeluarkan lebih banyak zakat.

Zakat bukan sahaja mendatangkan pahala untuk si pengeluarnya, malah memberikan manfaat kepada penerimanya.

Mengeluarkan zakat harta adalah kewajipan, dan merupakan elemen penyucian harta yang utama, maka janganlah lari atau culas untuk mengeluarkannya.

Ingat, setiap harta yang dimiliki, ada hak orang lain ke atas harta tersebut.

Nota: Jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan, nisab, kadar dan pengiraannya adalah berbeza antara negeri-negeri di Malaysia bergantung kepada ketetapan Majlis Agama Negeri masing, masing.

Maklumat yang disediakan di atas adalah bersifat umum untuk pengetahuan asas sahaja.

Untuk maklumat lanjut dan lebih spesifik, rujuklah Majlis Agama Negeri masing-masing.

2 Kaedah Pengiraan Zakat Pendapatan di Malaysia

pengiraan zakat pendapatanPengiraan zakat pendapatan individu adalah amat penting untuk diketahui selain daripada pengiraan cukai pendapatan.

Zakat pendapatan adalah merupakan salah satu kategori dalam zakat harta selain daripada zakat emas perak, zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat ternakan, zakat pertanian dan zakat galian/rikaz.

Mengeluarkan zakat adalah tuntutan ke atas orang Islam, maka bagi mereka yang cukup haul dan nisabnya, perlulah dikeluarkan zakat sebagai elemen penyucian harta.

Kategori pendapatan yang dikenakan zakat pendapatan

Zakat pendapatan dikeluarkan ke atas segala jenis hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan yang berupa gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewaan, royalti, hibah, elaun, honorarium, pampasan, pencen, perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk perolehan semasa hidup, bersara atau mati dan apa jua pendapatan berdasarkan kerjaya atau sebagai ahli profesional.

Untuk lebih memudahkan pemahaman, pengiraan zakat pendapatan perlulah dilakukan ke atas setiap kategori pendapatan yang berikut:

#1 Hasil penggajian dan upah tahunan

 • gaji, elaun, bonus dan tuntutan lebih masa
 • ganjaran pencen, bayaran gratuiti dan keuntungan ESOS (Skim Pilihan Saham Pekerja)

#2 Hasil kerja bebas dan profesional tahunan

 • perkhidmatan konsultansi profesional seperti doktor, peguam dan mekanik
 • komisyen dan residual income seperti jualan insuran, takaful, unit amanah, brokeraj dan seumpamanya
 • bayaran royalti dan honorarium seperti penulisan buku, penerbitan, aktiviti seni dan sebagainya
 • hasil projek bermusim seperti bayaran atau keuntungan projek yang diterima daripada kontraktor
 • hasil tunai sekali-sekala seperti hasil pembiayaan semula aset atau hasil jualan aset tetap atau pinjaman bank yang tiada tujuan dan lain-lain

#3 Hasil daripada harta yang mendatangkan pendapatan (al-Mustaghallat)

 • hasil sewaan tanah/bangunan/kenderaan/pengangkutan
 • hasil pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang mana pokok dan tapaknya tidak dijual
 • hasil perusahaan dan ternakan seperti susu, telur, madu dan sebagainya yang mana aset tetapnya atau induk betinanya tidak dijual

#4 Hasil sumbangan atau pemberian seperti tajaan, derma dan sebagainya

Kiranya, apa-apa sahaja yang mendatangkan pendapatan selain perniagaan, perlu diambil kira untuk kiraan zakat pendapatan.

Dan hasil pendapatan bagi kategori #2 dan #3 di atas hendaklah dikira sebagai hasil bersih iaitu selepas ditolak kos-kos yang terlibat.

Manakala pendapatan yang tidak dikira untuk zakat pendapatan pula adalah tuntutan lojing, tuntuan ke luar negara, tuntutan keraian, tuntutan perbatuan dan tuntutan lain-lain (selain tuntutan kerja lebih masa)

Pendapatan daripada sumber haram dan syubhah (meragukan) seperti wang rasuah, judi, riba dan seumpamanya adalah tidak diwajibkan dikeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat sumber pendapatan yang halal (mendapatkan wang daripada sumber haram adalah satu dosa)

Haul, nisab dan kadar bagi zakat pendapatan

pengiraan zakat pendapatanHaul (tempoh) bagi zakat pendapatan adalah setahun Hijrah bersamaan 354 hari manakala nisab (had) adalah bersamaan nilai 85g emas.

Nisab sentiasa berubah-ubah dari tahun ke tahun kerana mengikut harga emas semasa, maka perlulah dirujuk kepada Majlis Agama Negeri masing-masing.

Sebagi contoh, untuk tahun 2016, nisab zakat pendapatan adalah sekitar RM 12,000 hingga RM 13,500 (bergantung kepada Majlis Agama Negeri masing-masing)

Jika dalam tempoh setahun Hijrah, jumlah pendapatan yang diperoleh (samaada pendapatan penuh atau ditolak dengan pelepasan zakat yang dibenarkan) menyamai atau melebihi nisab yang ditetapkan, maka perlulah dibuat kiraan zakat pendapatan dan keluarkan jumlah yang sepatutnya.

Kadar zakat pendapatan yang dikenakan adalah 2.5% daripada jumlah pendapatan yang layak dizakat.

Kaedah pengiraan zakat pendapatan

Terdapat 2 kaedah kiraan zakat pendapatan yang boleh dilakukan, iaitu kaedah tanpa tolakan dan dengan tolakan.

Kaedah #1 – Pengiraan zakat pendapatan tanpa tolakan

Kaedah ini adalah lebih mudah, hanya perlu mengambil kira jumlah pendapatan yang diperoleh.

Sebagai contoh, katakanlah Siti memperoleh pendapatan sebanyak RM 2,000 setiap bulan, maka jumlah pendapatan tahunan beliau adalah RM 24,000 (RM 2,000 x 12 bulan)

Maka, jumlah zakat pendapatan yang perlu dikeluarkan Siti adalah 2.5% x RM 24,000 = RM 600/tahun (RM 50/bulan)

Kaedah #2 – Pengiraan zakat pendapatan dengan tolakan

Untuk kaedah ini, pengiraan zakat pendapatan dikira ke atas jumlah pendapatan bersih selepas ditolak jumlah pelepasan zakat pendapatan (sama konsep seperti pelepasan cukai pendapatan)

Untuk makluman, jenis-jenis dan jumlah pelepasan zakat pendapatan adalah berbeza antara negeri-negeri di Malaysia, bergantung kepada ketetapan Majlis Agama Negeri masing-masing.

Antara jenis-jenis pelepasan zakat pendapatan yang dibenarkan adalah:

 • perbelanjaan asas diri sendiri
 • nafkah/perbelanjaan asas isteri
 • nafkah/perbelanjaan asas anak-anak
 • pemberian kepada ibubapa
 • caruman KWSP
 • caruman ke organisasi/koperasi/institut kewangan yang membayar zakat bagi pihak pencarum dan pendeposit seperti Tabung Haji

Untuk contoh pengiraan zakat pendapatan dengan tolakan, saya mengambil kira nisab (RM 12,335) dan pelepasan zakat pendapatan yang dibenarkan Pusat PPZ Wilayah Persekutuan (boleh lihat di sini)

Situasi: Abu berpendapatan RM 3,000 sebulan. Beliau mempunyai 1 orang isteri dan 2 anak. Setiap bulan, beliau memberikan RM 200 kepada ibubapanya, mencarum KWSP 11% (RM 330) dan menyimpan di Tabung Haji RM 200.

Oleh itu:

jumlah pendapatan tahunan = RM 3,000 x 12 = RM 36,000

jumlah pelepasan zakat pendapatan = RM 22,760 yang merangkumi perbelanjaan:

 • diri-sendiri: RM 9,000
 • isteri: 1 orang x RM 3,000 = RM 3,000
 • anak-anak: 2 orang x RM 1,000 =  RM 2,000
 • ibubapa: RM 200 x 12 bulan = RM 2,400
 • KWSP: RM 330 x 12 bulan = RM 3,960
 • Tabung Haji: RM 200 x 12 bulan = RM 2,400

jumlah pendapatan layak di zakat =  RM 36,000 – RM 22,760 = RM 13,240

jumlah zakat pendapatan = 2.5% x RM 13,240 = RM 331/tahun @ RM 27.60/bulan

Sekiranya jumlah pendapatan layak di zakat (jumlah pendapatan – jumlah pelepasan zakat) adalah kurang daripada nisab yang ditetapkan, maka pendapatan tersebut adalah tidak layak dikeluarkan zakat pendapatan.

Untuk membuat kiraan zakat pendapatan dengan lebih mudah, boleh gunakan kalkulator pengiraan zakat pendapatan yang disediakan kebanyakan portal atau laman web setiap Majlis Agama Negeri.

Contohnya, kalkulator pengiraan zakat pendapatan bagi negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan.

Apakah hukum zakat pendapatan?

Mengeluarkan zakat adalah salah satu rukun Islam, maka mengeluarkan zakat pendapatan (jika layak mengikut haul dan nisab) adalah wajib ke atas orang Islam.

Zakat pendapatan wajib dibayar dimana?

pengiraan zakat pendapatanSaya pernah mendengar ceramah daripada seorang ustaz yang mangatakan bahawa bagi zakat harta (zakat pendapatan adalah salah satu daripada zakat harta), lebih afdhal untuk dikeluarkan di tempat harta itu dikeluarkan atau dijana.

Misalnya, Abu berasal daripada Kelantan, tetapi bekerja di Kuala Lumpur, maka lebih baik jika zakat pendapatannya dikeluarkan dan dibayar di Kuala Lumpur.

Boleh rujuk di sini: http://muftiwp.gov.my/index.php/perkhidmatan-s/al-kafili-al-fatawi/812-di-mana-bayar-zakat-pendapatan

Walaubagaimanapun, tidaklah menjadi kesalahan atau berdosa sekiranya ingin membayar zakat di negeri asal, jika diketahui negeri asal mempunyai lebih ramai asnaf (penerima) zakat yang lebih memerlukan.

Bagaimana cara bayar zakat pendapatan?

Selepas membuat pengiraan zakat pendapatan dan memperoleh jumlah zakat yang perlu dikeluarkan, zakat tersebut boleh dibayar secara tahunan ataupun bulanan.

Zakat boleh dibayar terus kepada asnaf-asnaf yang layak jika mereka dapat ditemui dan disahkan sendiri kelayakan mereka.

Tetapi, adalah lebih baik jika dibayar melalui Majlis Agama Negeri kerana pengagihannya akan lebih adil, telus, meluas dan tepat ke penerima yang selayaknya.

Untuk pembayaran kepada Majlis Agama Negeri, kini terdapat banyak cara boleh dilakukan selain bayaran tunai seperti pengeluaran cek, perbankan internet, portal pembayaran internet seperti e-zakatpay dan potongan gaji bulanan.

Jika dibayar secara tahunan dan sekaligus, sebaik-baiknya dilakukan dalam bulan Ramadhan kerana di samping mengambil semangat kelebihan bulan tersebut, adalah lebih mudah untuk ingat kewajipan mengeluarkan zakat setiap kali tibanya bulan puasa.

Jika ingin dibayar secara bulanan, boleh dilakukan pemotongan gaji dengan mengisi borang dan menghantarnya kepada majikan supaya tidak lupa.

Rebat cukai pendapatan

Selain mendapat pahala, orang yang mengeluarkan zakat pendapatan turut layak menuntut rebat cukai pendapatan ke atas jumlah yang dikeluarkan zakat.

Sebagai contoh, selepas dibuat pengiraan cukai pendapatan, didapati Abu (dalam contoh di atas) perlu membayar cukai pendapatan sebanyak RM 500.

Tetapi, oleh kerana Abu telah mengeluarkan zakat pendapatan sebanyak RM 331, maka baki cukai pendapatan yang perlu Abu bayar adalah RM 169 (RM 500 – RM 331)

Rebat ini dberikan untuk mengelakkan pembayar terbeban dengan 2 jenis pembayaran untuk ‘penyucian’ harta; cukai dan zakat.

Untuk melayakkan diri menuntut rebat cukai pendapatan seperti di atas, resit atau penyata pembayaran zakat pendapatan perlulah disimpan.

Inilah salah satu sebab lagi digalakkan mengeluarkan zakat pendapatan melalui Majlis Agama Negeri kerana penyata zakat pendapatan dapat dikeluarkan.

Untuk lebih maklumat berkenaan zakat pendapatan dan kalkulator pengiraan zakat pendapatan, bolehlah dirujuk kepada Majlis Agama Negeri masing-masing.