Tag Archive: zakat ternakan

10 Jenis Zakat Harta Yang Mesti Diketahui

jenis zakat hartaTerdapat 10 jenis zakat harta yang mesti diketahui dan difahami oleh setiap orang Islam.

Selain bulan Ramadhan yang paling digalakkan untuk mengeluarkan zakat harta, bulan Disember merupakan antara bulan yang menjadi pilihan orang ramai dan syarikat-syarikat perniagaan untuk melakukan perkara yang sama.

Ini kerana, ramai yang tidak mahu terlepas mendapatkan resit yang sah agar dapat menuntut rebat cukai yang akan ditaksirkan pada tahun hadapan.

Untuk individu, bayaran zakat yang dikeluarkan dapat digunakan untuk menuntut rebat cukai pendapatan, manakala bagi syarikat-syarikat perniagaan untuk mengurangkan cukai korporat yang dikenakan.

Walaubagaimanapun, janganlah pula berniat mengeluarkan zakat sekadar untuk mendapatkan rebat cukai, sebaliknya mestilah atas niat ikhlas menunaikan kewajipan yang dituntut Islam.

Orang Islam wajib mengeluarkan dua jenis zakat setiap tahun, iaitu zakat fitrah dan zakat harta.

Serba-sedikit penerangan berkenaan zakat fitrah boleh dibaca di sini: Kadar Zakat Fitrah

Untuk artikel ini, saya akan memberikan penerangan ringkas berkenaan zakat harta sahaja.

Syarat-syarat wajib zakat harta

Selain syarat-syarat khas bagi setiap jenis zakat harta, syarat-syarat wajib yang umum adalah:

Syarat wajib zakat #1 – Islam

Zakat harta diwajibkan ke atas orang Islam dan harta orang Islam sahaja.

Contohnya, sekiranya sesuatu perniagaan dikongsi bersama orang bukan Islam, maka bahagian yang diambil kira untuk pengiraan zakat adalah bahagian orang Islam sahaja (peratusan ekuiti/syer/bahagian yang dipegang orang Islam)

Syarat wajib zakat #2 – Merdeka

Zakat hanya wajib ke atas orang yang merdeka, bukan hamba.

Kini, perhambaan sudah tiada, maka semua orang wajib berzakat.

Syarat wajib zakat #3 – Sempurna milik

Harta yang dimiliki adalah sempurna milik iaitu mempunyai kekuasaan penuh ke atasnya, bukan hutang dan tidak bersangkutan dengan orang lain.

Pemilik boleh melakukan apa-apa sahaja ke atas harta tersebut dan mendapatkan manfaat daripadanya.

Syarat wajib zakat #4 – Cukup nisab

Nisab adalah kadar jumlah harta minimum yang diwajibkan zakat, iaitu bersamaan 85 gram emas.

Nilainya dalam RM bergantung kepada harga emas semasa dan ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri masing-masing.

Syarat wajib zakat #5 – Cukup haul

Haul adalah tempoh harta dimiliki, iaitu perlu genap setahun Hijrah (354 hari), bukan setahun Masihi.

Sebab itulah digalakkan mengeluarkan zakat harta pada bulan Ramadhan supaya tidak terlupa dan mudah untuk membuat kiraan setahun Hijrah.

Kadar Zakat Harta

Kadar zakat harta adalah 2.5% daripada jumlah yang diwajibkan atau layak dizakatkan jika dikira haul setahun Hijrah.

Tetapi, jika haul dikira setahun Masihi, kadar yang disarankan oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah 2.577%

Jenis-jenis zakat Harta

Zakat harta termasuklah zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat KWSP, zakat saham, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat ternakan dan zakat takaful.

Jenis zakat harta #1 – Zakat pendapatan

Zakat pendapatan dikenakan ke atas jumlah pendapatan yang diperoleh termasuklah hasil gaji, emolumen, bonus, dividen, hasil sewa, hibdah, pampasan, gratuiti pencen dan lain-lain lagi hasil yang bersumberkan pekerjaan atau perkhidmatan sebagai ahli profesional.

Pengiraan zakat pendapatan: Boleh dikira melalui dua kaedah, iaitu kaedah pendapatan penuh atau dengan pelepasan/tolakan perbelanjaan-perbelanjaan asas.

Saya dah hurai dengan panjang-lebar tentang kiraan zakat pendapatan di sini: 2 Kaedah Pengiraan Zakat Pendapatan

Jenis zakat harta #2 – Zakat wang simpanan

Zakat ini dikenakan ke atas jumlah wang simpanan yang disimpan dalam akaun simpanan, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, ASB serta lain-lain bentuk simpanan di bank atau mana-mana institusi kewangan.

Pengiraan zakat wang simpanan: Kiraannya adalah mengikut dua situasi utama iaitu jika simpanan tetap sepanjang tahun atau simpanan bergerak keluar-masuk.

Untuk simpanan yang tetap sepanjang tempoh haul/setahun dan melebihi kadar nisab, maka jumlah zakat yang dikenakan adalah atas jumlah baki simpanan pada hujung haul tersebut.

 • zakat = baki simpanan pada hujung haul x 2.5%

Jika simpanan bergerak keluar masuk sepanjang tempoh haul, maka jumlah zakat wang simpanan dikira atas nilai baki terendah dalam tempoh haul tersebut, dengan syarat baki terendah tersebut adalah melebihi kadar nisab.

 • zakat = baki terendah dalam tempoh haul (mesti melebihi nisab) x 2.5%

Sekiranya mempunyai lebih daripada satu akaun simpanan, maka pengiraan zakat wang simpanan perlulah dilakukan ke atas jumlah bagi setiap akaun, samaada tetap atau baki terendah.

Jenis zakat harta #3 – Zakat perniagaan

pengiraan zakat perniagaanMengikut definisi Lembaga Zakat Selangor, zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan.

Zakat ini dikenakan ke atas semua bentuk perniagaan sama ada persendirian, perkongsian, syarikat, koperasi, perniagaan saham dan sebagainya.

Pengiraan zakat perniagaan: Sepertimana yang dinyatakan pada awal artikel ini, zakat perniagaan hanya dikenakan ke atas aset dan hasil daripada harta orang Islam sahaja.

Oleh itu, jika sesuatu perniagaan dikongsi atau dipunya milik oleh orang Islam dan orang bukan Islam, maka zakat perniagaan hanya dikira ke atas jumlah yang dipegang oleh orang Islam, lazimnya dalam bentuk peratusan ekuiti.

Sebagai contoh, secara mudahnya, andaikan jumlah aset dan hasil dari sebuah perniagaan yang dikongsi oleh orang Islam (60%) dan bukan Islam (40%) adalah RM 100,000 dalam rempoh haul, maka jumlah yang dikira untuk zakat perniagaan adalah RM 60,000 sahaja.

Pengiraan zakat perniagaan adalah sedikit sukar untuk saya terangkan di sini.

Secara umumnya, pengiraan zakat perniagaan boleh dilakukan menggunakan tiga kaedah; modal kerja (work capital), model berkembang (growth model) dan untung-rugi.

Kaedah modal bekerja dikira berdasarkan aset semasa bersih, kaedah model berkembang dikira berdasarkan jumlah ekuiti perniagaan dan keuntungan, manakala kaedah untung-rugi hanya mengambil kira hasil/perolehan dan kos/belanja.

Dalam pengiraan zakat perniagaan, ada elemen pelarasan yang perlu dibuat melibatkan aset perniagaan yang tidak dikenakan zakat seperti stok bahan mentah, hasil yang telah dizakatkan, hutang, pajakan, jangkaan bayaran dividen dan dana kebajikan.

Boleh rujuk di sini atau di sini untuk penerangan lanjut berkenaan zakat perniagaan.

Jenis zakat harta #4 – Zakat KWSP

Zakat KWSP perlu dikeluarkan jika melakukan pengeluaran wang daripada akaun KWSP yang mana jumlah yang dikeluarkan tersebut adalah melebihi nilai nisab zakat.

Pengeluaran KWSP boleh dilakukan selepas mencapai umur minimum yang ditetapkan atau mengikut permohonan penyimpan sepertimana syarat –syarat dibawah pelbagai Skim Pengeluaran KWSP.

Zakat KWSP perlu dilakukan sebaik sahaja wang tersebut dikeluarkan daripada akaun KWSP tanpa perlu menunggu tempoh haul setahun.

Selepas pengeluaran KWSP dilakukan, wang tersebut telah memenuhi syarat sempurna milik, maka sebab itulah perlu dikeluarkan terus zakat tanpa menunggu tempoh haul.

Sekiranya wang yang dikeluarkan itu tidak diguna dan disimpan sahaja selama setahun haul, maka zakat wang simpanan pula akan dikenakan.

Jika diniagakan, maka zakat perniagaan pula akan dikenakan.

Pengiraan zakat KWSP: Mudah sahaja, iaitu zakat = 2.5% x jumlah pengeluaran yang diluluskan (yang melebihi nilai nisab)

Jenis zakat harta #5 – Zakat saham

Zakat saham dikenakan ke atas pegangan ekuiti yang diperoleh melalui pasaran modal (saham, unit amanah, ETF, REIT, dana indeks, bon, sukuk, derivatif & produk berstruktur) dan juga ke atas syarikat persendirian dan koperasi.

Pengiraan zakat saham: Pengiraannya adalah berbeza bagi ketiga-tiga situasi berikut; ekuiti dipegang sepanjang tahun, ekuiti dijual-beli dan ekuiti syarikat persendirian/koperasi.

Bagi ekuiti dipegang sepanjang tahun, jumlah zakat saham dikira ke atas nilai ekuiti pada hujung haul (nilainya perlu melebihi nisab zakat)

 • zakat = bil. unit/lot x harga seunit/lot x 2.5%

Bagi ekuiti yang dijual beli, zakat saham dikira ke atas jumlah keuntungan yang diperoleh bagi setiap transaksi (nilai jual – modal)

 • zakat = jumlah keuntungan setiap transaksi x 2.5%

Bagi ekuiti syarikat persendirian dan koperasi, zakat saham tidak perlu dikeluarkan jika zakat perniagaan telah dikeluarkan.

Tetapi, jika zakat perniagaan tidak dikeluarkan, maka pemegang ekuiti perlu mengeluarkan zakat saham berdasarkan pegangan ekuiti masing-masing.

 • zakat = jumlah zakat perniagaan patut dikeluarkan x pegangan ekuiti x 2.5%

Jenis zakat harta #6 – Zakat emas

Zakat emas dikeluarkan ke atas emas fizikal (barang kemas, bar emas, syiling emas), emas bukan fizikal (akaun pelaburan emas) dan juga emas dalam gadaian.

Zakat emas dikenakan jika jumlah yang disimpan/dimiliki/digadai adalah melebihi 85 gram.

Pengiraan zakat emas: Kiraannya berbeza bagi empat situasi yang berikut; emas perhiasan, emas bukan perhiasan, emas bercagar dan akaun pelaburan emas.

Emas perhiasan adalah emas yang digunakan atau dipakai sebagai perhiasan sama ada sekali-sekala atau berterusan, dan jumlah zakat dikira ke atas harga semasa berat emas tolak nilai ‘uruf (nilai pemakaian emas masyarakat setempat; mengikut ketetapan Majlis Agama Negeri)

 • zakat = (berat emas – ‘uruf) x harga emas semasa x 2.5%

Emas bukan perhiasan adalah emas yang disimpan sahaja seperti barang kemas yang tidak dipakai, bar, jongkong dan syiling emas; zakat emas ini dikira berdasarkan harga semasa berat emas tersebut sahaja (tiada nilai ‘uruf)

 • zakat = berat emas x harga emas semasa x 2.5%

Emas bercagar adalah emas yang digadai dan masih dianggap sempurna milik; zakat emas ini dikira berdasarkan harga semasa berat emas tersebut tolak nilai pinjaman dan upah simpan.

 • zakat = (berat emas x harga emas semasa – nilai pinjaman – upah simpan) x 2.5%

Zakat bagi akaun pelaburan emas hanya diwajibkan ke atas akaun pelaburan patuh syariah dan tidak patuh syariah yang melibatkan proses pindah milik sahaja.

Jika terlibat dalam jual-beli atau perniagaan emas dan telah mengeluarkan zakat perniagaan ke atas perniagaan tersebut, maka zakat emas tidak perlu dikeluarkan lagi.

Jenis zakat harta #7 – Zakat perak

Zakat perak dikira ke atas logam perak yang dimiliki sama ada dalam bentuk jongkong, bar, syiling/matawang, perkakas, barang perhiasan dan barang kemas perak.

Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau bersamaan 595 gram perak.

Pengiraan zakat perak: Tidak seperti zakat emas yang membahagikan kaedah pengiraan mengikut situasi-situasi berbeza, zakat perak cuma dikira berdasarkan satu kaedah sahaja tak kira sama ada perak tersebut digunakan sebagai perhiasan, disimpan atau dicagarkan.

Zakat perak dikira berdasarkan harga semasa logam perak yang dimiliki (jumlah zakat perak = berat perak x harga semasa x 2.5%)

Jenis zakat harta #8 – Zakat pertanian

jenis zakat hartaZakat pertanian melibatkan hasil tanaman jenis bijirin yang merupakan makanan asasi yang mengenyangkan dan boleh disimpan dalam tempoh lama seperti padi, kurma, jagung dan gandum.

Hasil tanaman tersebut hendaklah yang ditanam oleh manusia.

Nisab zakat pertanian adalah cukup atau melebihi sukatan 5 Ausuk bersamaan 363 gantang Malaysia atau 907 kg.

Hasil tanaman yang bukan makanan asasi seperti kelapa, kelapa sawit, getah, lada hitam, tebu, koko dan lain-lain buah-buahan tidak dikenakan zakat pertanian, sebaliknya perlu dikeluarkan zakat perniagaan jika hasil tanaman tersebut diniagakan.

Pengiraan zakat pertanian: Kadar zakat pertanian dikira secara berbeza mengikut kaedah penghasilan atau siraman atau pengairannya.

Jika penghasilan/siraman/pengairan dilakukan manusia atau binatang ternakan atau menggunakan teknologi moden, maka kadar zakat pertanian adalah 5% atau 1/20

Jika penghasilan/siraman/pengairan menggunakan kaedah semulajadi seperti aliran sungai, parit atau hujan, maka kadar zakat pertanian adalah 10% atau 1/10

Jika menggunakan kedua-dua kaedah, maka kadar zakat pertanian adalah 7.5%

Jenis zakat harta #9 – Zakat ternakan

Zakat ternakan dikeluarkan daripada hasil ternakan binatang-binatang yang dijadikan ternakan seperti lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan unta.

Binatang-binatang ini adalah yang diternak untuk mendapatkan hasil sama ada dijual hidup, dagingnya atau hasilnya (contohnya susu), bukan digunakan untuk melakukan kerja seperti membajak sawah dan mengangkut barang.

Pengiraan zakat ternakan: Kadar zakat ternakan bergantung kepada jenis binatang, jantina dan bilangan.

Untuk lebih maklumat berkenaan kadar zakat ternakan, boleh rujuk di sini: http://zakat.com.my/info-zakat/zakat-ternakan

Jenis zakat harta #10 – Zakat takaful

Produk takaful boleh dianggap sebagai salah satu bentuk simpanan atau pelaburan yang mempunyai unsur zakawi, maka zakat perlu dikeluarkan jika memenuhi syarat-syaratnya.

Secara mudah, zakat takaful dikenakan ke atas:

 • nilai simpanan/pelaburan yang boleh dikeluarkan (cash value)
 • pulangan tunai selepas polisi matang
 • pampasan takaful (selepas ditolak hutang)
 • pulangan tunai dari dana/tabung tabarru’ (jika ada)

Untuk memahami berkenaan zakat takaful, boleh baca di sini: http://www.zakatselangor.com.my/jenis-jenis-zakat/zakat-harta/zakat-takaful/

Penutup

Umat Islam digalakkan mengembangkan harta yang ada supaya dapat mengeluarkan lebih banyak zakat.

Zakat bukan sahaja mendatangkan pahala untuk si pengeluarnya, malah memberikan manfaat kepada penerimanya.

Mengeluarkan zakat harta adalah kewajipan, dan merupakan elemen penyucian harta yang utama, maka janganlah lari atau culas untuk mengeluarkannya.

Ingat, setiap harta yang dimiliki, ada hak orang lain ke atas harta tersebut.

Nota: Jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan, nisab, kadar dan pengiraannya adalah berbeza antara negeri-negeri di Malaysia bergantung kepada ketetapan Majlis Agama Negeri masing, masing.

Maklumat yang disediakan di atas adalah bersifat umum untuk pengetahuan asas sahaja.

Untuk maklumat lanjut dan lebih spesifik, rujuklah Majlis Agama Negeri masing-masing.